Các câu tiếng Anh

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các cụm từ tiếng Anh được sử dụng trong rất nhiều tình huống thường ngày khác nhau. Các cụm từ này được chọn lọc để đại diện cho tiếng Anh khẩu ngữ hiện đại. Nếu bạn có gợi ý thêm các cụm từ mới hay tìm thấy bất kỳ lỗi sai nào, hãy báo cho chúng tôi!

Các cụm từ bằng ngôn ngữ khác