การถาม และการบอกทาง

Asking directions - การถามทาง

excuse me, could you tell me how to get to ...?ขอโทษนะคะ/ ครับ,คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป .. ได้อย่างไร?
the bus stationสถานีรถโดยสาร
 
excuse me, do you know where the ... is?ขอโทษนะคะ/ ครับ, คุณทราบไหมว่า ... อยู่ที่ไหน?
post officeที่ทำการไปรษณีย์
 
I'm sorry, I don't knowขอโทษค่ะ/ ครับ, ฉันไม่ทราบ
sorry, I'm not from around hereขอโทษค่ะ/ ครับ, ฉันไม่ใช่คนแถวนี้
 
I'm looking for ...ฉันกำลังหา ..
this addressที่อยู่/ บ้านเลขที่/ ที่อยู่นี้
 
are we on the right road for ...?เราอยู่บนถนนที่จะไป ... ใช่ไหม?
Brightonไบรตัน
is this the right way for ...?ทางที่จะไป.....ใช่ไหม?
Ipswichอิ๊ปวิทช์
 
do you have a map?คุณมีแผนที่ไหม?
can you show me on the map?ช่วยบอกเส้นทางฉันจากแผนที่ได้ไหม?

Giving directions - การบอกทาง

it's this wayทางนี้
it's that wayทางนั้น
 
you're going the wrong wayคุณกำลังไปผิดทาง
you're going in the wrong directionคุณกำลังไปผิดเส้นทาง
 
take this roadไปตามถนนนี้
go down thereลงไปทางนั้น
 
take the first on the leftแยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
take the second on the rightแยกที่สองให้เลี้ยวขวา
turn right at the crossroadsถึงสี่แยกให้อ้อมไปทางขวา
 
continue straight ahead for about a mileตรงไปเรื่อย ๆ ประมาณหนึ่งไมล์ (1 ไมล์ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร)
 
continue past the fire stationไปเรื่อยๆ จะผ่านสถานีดับเพลิง
 
you'll pass a supermarket on your leftคุณจะผ่านซุปเปอร์มาร์เกตทางซ้าย
 
keep going for another ...ตรงไปเรื่อย ๆ ประมาณ ...
hundred yardsหนึ่งร้อยหลา (ประมาณ 91 เมตร)
two hundred metresสองร้อยเมตร
half mileครึ่งไมล์ (ประมาณ 800 เมตร)
kilometre1 กิโลเมตร
 
it'll be ...มันจะอยู่ ...
on your leftทางซ้ายของคุณ
on your rightทางขวาของคุณ
straight ahead of youอยู่ตรงหน้าคุณ
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

How far is it? - ไกลแค่ไหน?

how far is it?อยู่ไกลแค่ไหน?
 
how far is it to ...?อยู่ไกลแค่ไหนถึง...?
the airportสนามบิน
 
how far is it to ... from here?... อยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหน?
the beachชายหาด
 
is it far?ไกลไหม?
is it a long way?ระยะทางไกลไหม?
 
it's ...มัน ..
not farไม่ไกล
quite closeใกล้นิดเดียว
quite a long wayไกลทีเดียว
a long way on footไกลสำหรับเดินทางเท้า
a long way to walkไกลสำหรับเดินทางเท้า
about a mile from hereจากนี้ไปประมาณ 1 ไมล์(1 ไมล์ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร)

Giving directions to drivers - บอกเส้นทางแก่คนขับรถ

follow the signs for ...เดินไปตามป้ายจะถึง ...
the town centreกลางเมือง
Birminghamเบอร์มิงแฮม
 
continue straight on past some traffic lightsตรงไปเรื่อยๆ จะผ่านสัญญาณไฟจราจร
at the second set of traffic lights, turn leftเลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรที่สอง
 
go over the roundaboutเข้าไปในวงเวียน
take the second exit at the roundaboutใช้ทางออกที่สองที่วงเวียน
turn right at the T-junctionเลี้ยวขวาที่ทางสามแยก
 
go under the bridgeลอดใต้สะพาน
go over the bridgeข้ามสะพาน
 
you'll cross some railway linesข้ามทางรถไฟ