วันที่

Asking the date
การถามวันที่

what's the date today? วันนี้วันที่เท่าไหร่?
what's today's date? วันนี้วันที่เท่าไหร่?

Dates
วันที่

15 October/October 15 สิบห้า ตุลาคม
Monday, 1 January วันจันทร์ที่ หนึ่ง มกราคม
on 2 February สอง กุมภาพันธ์
at the beginning of July ตอนต้นของเดือนกรกฎาคม
in mid-December กลางเดือนธันวาคม
at the end of March ตอนปลายของเดือนมีนาคม
by the end of June สิ้นเดือนมิถุนายน

Years
ปี

1984 ปี ค.ศ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี
2000 ปี ค.ศ สองพัน
2005 ปี ค.ศ สองพันห้า
2018 ปี ค.ศ สองพันสิบแปด
in 2007 ในปี ค.ศ สองพันเจ็ด
AD
BC
sound

สามารถฟังเสียงวลีอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกที่วลีเพื่อฟังเสียง

Centuries
ศตวรรษ

the 17th century ศตวรรษที่ สิบเจ็ด
the 18th century ศตวรรษที่ สิบแปด
the 19th century ศตวรรษที่ สิบเก้า
the 20th century ศตวรรษที่ ยี่สิบ
the 21st century ศตวรรษที่ ยี่สิบเอ็ด

Some famous dates
วันสำคัญ

1066 — Battle of Hastings ปี หนึ่งพันหกสิบหก — สงครามแห่งเมืองเฮสติ้ง
1776 — US Declaration of Independence ปี หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก — วันประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา
1939-1945 — Second World War ปี หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าถึงปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า — สงครามโลกครั้งที่สอง
1989 — Fall of the Berlin Wall ปี หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า — สงครามแบ่งประเทศเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก
2012 — London Olympics ปี สองพันสิบสอง — โอลิมปิกที่กรุงลอนดอน
44 BC — the death of Julius Caesar สี่สิบสี่ปี ปีก่อนคริสตกาล – วันตายของ จูเลียต ซีซาร์
79 AD — eruption of Vesuvius ในปี ค.ศ. สองพันเจ็ดสิบเก้า - เกิดการปะทุของภูเขาไฟ Vesuvius