วันที่

Asking the date - การถามวันที่

what's the date today?วันนี้วันที่เท่าไหร่?
what's today's date?วันนี้วันที่เท่าไหร่?

Dates - วันที่

15 October (the fifteenth of October or October the fifteenth)สิบห้า ตุลาคม
Monday, 1 January (Monday, the first of January or Monday, January the first)วันจันทร์ที่ หนึ่ง มกราคม
on 2 February (on the second of February or on February the second)สอง กุมภาพันธ์
 
at the beginning of ...ตอนต้นของ ..
Julyเดือนกรกฎาคม
 
in mid-Decemberกลางเดือนธันวาคม
 
at the end of ...ตอนปลายของ..
Marchเดือนมีนาคม
 
by the end of Juneสิ้นเดือนมิถุนายน

Years - ปี

1984ปี ค.ศ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี
2000ปี ค.ศ สองพัน
2005ปี ค.ศ สองพันห้า
2018ปี ค.ศ สองพันสิบแปด
 
in 2007ในปี ค.ศ สองพันเจ็ด
 
44 BC — the death of Julius Caesarสี่สิบสี่ปี ปีก่อนคริสตกาล – วันตายของ จูเลียต ซีซาร์
79 AD — eruption of Vesuviusในปี ค.ศ. สองพันเจ็ดสิบเก้า - เกิดการปะทุของภูเขาไฟ Vesuvius
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

Centuries - ศตวรรษ

the 17th centuryศตวรรษที่ สิบเจ็ด
the 18th centuryศตวรรษที่ สิบแปด
the 19th centuryศตวรรษที่ สิบเก้า
the 20th centuryศตวรรษที่ ยี่สิบ
the 21st centuryศตวรรษที่ ยี่สิบเอ็ด

Some famous dates - วันสำคัญ

1066 — Battle of Hastingsปี หนึ่งพันหกสิบหก — สงครามแห่งเมืองเฮสติ้ง
1776 — US Declaration of Independenceปี หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก — วันประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา
1939-1945 — Second World Warปี หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าถึงปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า — สงครามโลกครั้งที่สอง
1989 — Fall of the Berlin Wallปี หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า — สงครามแบ่งประเทศเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก
2012 — London Olympicsปี สองพันสิบสอง — โอลิมปิกที่กรุงลอนดอน