วันที่

Asking the date - การถามวันที่

what's the date today?วันนี้วันที่เท่าไหร่?
what's today's date?วันนี้วันที่เท่าไหร่?

Dates - วันที่

15 October (the fifteenth of October or October the fifteenth)สิบห้า ตุลาคม
Monday, 1 January (Monday, the first of January or Monday, January the first)วันจันทร์ที่ หนึ่ง มกราคม
on 2 February (on the second of February or on February the second)สอง กุมภาพันธ์
 
at the beginning of ...ตอนต้นของ ..
Julyเดือนกรกฎาคม
 
in mid-Decemberกลางเดือนธันวาคม
 
at the end of ...ตอนปลายของ..
Marchเดือนมีนาคม
 
by the end of Juneสิ้นเดือนมิถุนายน

Years - ปี

1984 ("nineteen eighty-four")ปี ค.ศ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี
2000 ("the year two thousand")ปี ค.ศ สองพัน
2005 ("two thousand and five")ปี ค.ศ สองพันห้า
2018 ("twenty eighteen")ปี ค.ศ สองพันสิบแปด
 
in 2007 ("in two thousand and seven")ในปี ค.ศ สองพันเจ็ด
 
44 BCdeath of Julius Caesarสี่สิบสี่ปี ปีก่อนคริสตกาล – วันตายของ จูเลียต ซีซาร์
79 AD or AD 79eruption of Vesuviusในปี ค.ศ. สองพันเจ็ดสิบเก้า - เกิดการปะทุของภูเขาไฟ Vesuvius
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

Centuries - ศตวรรษ

the 17th centuryศตวรรษที่ สิบเจ็ด
the 18th centuryศตวรรษที่ สิบแปด
the 19th centuryศตวรรษที่ สิบเก้า
the 20th centuryศตวรรษที่ ยี่สิบ
the 21st centuryศตวรรษที่ ยี่สิบเอ็ด

Some famous dates - วันสำคัญ

1066 — Battle of Hastingsปี หนึ่งพันหกสิบหก
สงครามแห่งเมืองเฮสติ้ง
1776 — US Declaration of Independenceปี หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
วันประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา
1939-1945 — Second World Warปี หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าถึงปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า
สงครามโลกครั้งที่สอง
1989 — Fall of the Berlin Wallปี หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
สงครามแบ่งประเทศเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก
2012 — London Olympicsปี สองพันสิบสอง
โอลิมปิกที่กรุงลอนดอน