По-чести изрази

По-често използвани английски изрази, които ще са полезни в много различни ситуации.


OKдобре
of courseразбира се
of course notразбира се,че не
 
that's fineтова е добре
that's rightвярно /точно така
 
sureразбира се
certainlyсигурно
definitelyопределено
absolutelyабсолютно
 
as soon as possibleвъзможно най-скоро
 
that's enoughтова е достатъчно
 
it doesn't matterняма значение
it's not importantне е важно
it's not serious
it's not worth itне си струва
 
I'm in a hurryбързам
I've got to goтрябва да тръгвам
I'm going outизлизам
 
sleep wellлека нощ
same to you!и на теб!
 
me tooаз съшо
not badне лошо
 
I like ...аз ... харесвам
himго
herя
itго
 
I don't like ...аз не ... харесвам
himго
herя
itго

Thanks and apologies - Благодарности и извинения

thanks for your ...благодаря за вашата ...
helpпомощ
hospitalityгостоприемство
emailимейл
 
I'm sorryсъжалявам
I'm really sorryнаистина съжалявам
 
sorry I'm lateсъжалявам, че закъснях
sorry to keep you waitingсъжалявам, че Ви (те) карам да чакате (чакаш)
sorry for the delayсъжалявам за закъснението

Exclamations - Възклицания

look!виж!
great!чудесно!
come on!хайде!
only joking! или just kidding!само се шегувам!
bless you!наздраве! (след кихане)
that's funny!това е забавно!
that's funny, ...
that's life!такъв е животът!
damn it!по дяволите!

Instructions - Указания

come in!влез!
please sit downмоля, седнете
could I have your attention, please?моля за Вашето внимание!
 
let's go!да тръгваме!
hurry up!побързай!
get a move on!побързай! (размърдай се)
 
calm downуспокой се!
steady on!стой! (не бързай)
 
hang on a secondзадръж за секунда
hang on a minuteзадръж за минута
one moment, pleaseедин момент, моля
just a minuteсамо минутка
take your timeне бързай, полека
 
please be quietмоля за тишина
shut up!млъкни!
stop it!престани!
 
don't worryне се тревожи!
don't forgetне забравяй!
 
help yourselfвземете си, заповядайте
go aheadпродължавай, давай
let me know!уведоми ме!

Ако искате да дадете път на някого да мине през вратата преди вас,любезно е да кажете:

after you!after you!
звук

Звукът е достъпен за всички фрази на тази страница — просто кликнете върху всяка фраза, за да я чуете.

Common questions - Общи въпроси

where are you?къде си?
 
what's this?какво е това?
what's that?какво е онова?
what's this called?как се казва това?
 
is anything wrong?нещо не е наред ли?
what's the matter?какво има?
is everything OK?всичко наред ли е?
 
have you got a minute?имаш ли минута?
 
have you got a pen I could borrow?имаш ли писалка, с която да ми услужиш?
 
really?нима?
are you sure?сигурен ли си?
 
why?защо?
why not?защо не?
 
what's going on?какво става?
what's happening?какво става?
what happened?какво се случи? какво стана?
 
what?
where?
when?
who?
how?

Congratulations and commiserations - Поздравления и съчувствия

congratulations!моите поздравления! Честито!
well done!браво!
good luck!желая ти успех! (късмет!)
 
bad luck!лош късмет!
never mind!нищо! (няма значение!)
what a pity! or what a shame!колко жалко!
 
happy birthday!честит рожден ден!
happy New Year!честита Нова година!
happy Easter!честит Великден!
happy Christmas! или merry Christmas!честита Коледа! или весела Коледа!
happy Valentine's Day!честит Св.Валентин!
 
glad to hear itприятно ми е да го чуя
sorry to hear thatмъчно ми е да чуя,че

Expressing needs and feelings - Изразяване на нужди и чувства

I'm tiredуморен съм
I'm exhaustedизморен съм
 
I'm hungryгладен съм
I'm thirstyжаден съм
 
I'm boredотегчен съм
I'm worriedпритеснен съм/ разтревожен съм
 
I'm looking forward to itс нетърпение го очаквам
 
I'm in a good moodв добро настроение съм
I'm in a bad moodв лошо настроение съм
 
I can't be botheredне могат да ме ядосат

More ways to greet or say goodbye to someone - Повече начини да поздравиш някого или да кажеш довиждане

welcome!добре дошли!
welcome to ...добре дошли в ...
EnglandАнглия
 
long time no see!отдавна не сме се виждали!
 
all the best!всичко хубаво!
see you tomorrow!довиждане до утре!

Asking and expressing opinions - Искане и изразяване на мнения

what do you think?какво мислите?
 
I think that ...мисля,че...
I hope that ...надявам се, че ...
I'm afraid that ...страхувам се,че
in my opinion, ...по мое мнение, ...
 
I agreeсъгласен съм
I disagree or I don't agreeне съм съгласен
 
that's trueправилно
that's not trueнеправилно
 
I think soтака мисля
I hope soнадявам се да е така
 
you're rightправ си
you're wrongне си прав
 
I don't mindвсе ми е едно,безразлично ми е
it's up to you
that dependsзависи, може би
 
that's interestingтова е интересно