การบอกเวลา

เรียนรู้วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ โดยปกติจะใช้การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมงใช้สำหรับตารางเวลาการเดินทางเท่านั้น

Asking the time
การถามเวลา

what's the time? ตอนนี้กี่โมง
what time is it? ตอนนี้กี่โมง
could you tell me the time, please? ช่วยบอกเวลาตอนนี้ได้ไหม
do you happen to have the time? คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว
do you know what time it is? คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

Telling the time
การบอกเวลา

it's … ตอนนี้…
exactly ... …ตรง
about ... ประมาณ…
almost ... เกือบ…
just gone ... เพิ่ง…
one o'clock หนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
two o'clock สอง/สิบสี่นาฬิกา
three o'clock สาม/สิบห้านาฬิกา
four o'clock สี่/สิบหกนาฬิกา
five o'clock ห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา
six o'clock หก/สิบแปดนาฬิกา
seven o'clock เจ็ด/สิบเก้านาฬิกา
eight o'clock แปด/ยี่สิบนาฬิกา
nine o'clock เก้า/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
ten o'clock สิบ/ยี่สิบสองนาฬิกา
eleven o'clock สิบเอ็ด/ยี่สิบสามนาฬิกา
twelve o'clock สิบสอง/ยี่สิบสี่นาฬิกา
quarter past … …สิบห้านาที
one หนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
two สองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
three สามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา
half past … …สามสิบนาที
one หนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
two สองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
three สามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

quarter to … อีกสิบห้านาทีจะ…
one หนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
two สองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
three สามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา
five past one หนึ่งนาฬิกาห้านาที
ten past one หนึ่งนาฬิกาสิบนาที
twenty past one หนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
twenty-five past one หนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาที
five to two อีกห้านาทีจะสองนาฬิกา
ten to two อีกสิบนาทีจะสองนาฬิกา
twenty to two อีกยี่สิบนาทีจะสองนาฬิกา
twenty-five to two อีกยี่สิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
ten fifteen สิบนาฬิกาสิบห้านาที
ten thirty สิบนาฬิกาสามสิบนาที
ten forty-five สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
ten am สิบโมงเช้า
six pm หกโมงเย็น
noon / midday เที่ยงวัน
midnight เที่ยงคืน

สามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษโดยการบอกเป็นชั่วโมง ตามด้วยนาที ตามด้วย am หรือ pm ถ้าจำเป็น เช่น

11.47am สิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาที
2.13pm บ่ายสองโมงสิบสามนาที

Clocks
นาฬิกา

my watch is … นาฬิกาของฉัน…
fast เดินเร็ว
slow เดินช้า
that clock's a little … นาฬิกานั้น…นิดหน่อย
fast เดินเร็ว
slow เดินช้า