สภาพอากาศ

ประชากรส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ จะค่อนข้างชอบสนทนากันเกี่ยวกับเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ นี้คือการแสดงบทสนทนาที่จะมีประโยชน์แก่คุณ

Weather conditions
สภาพอากาศ

what's the weather like? อากาศเป็นอย่างไร
it's … มันก็…
sunny แดดออก
cloudy มีเมฆมาก
windy ลมแรง
foggy มีหมอกลง
stormy มีพายุ
it's … มันก็…
raining ฝนตก
hailing ลูกเห็บตก
snowing หิมะตก
what a nice day! เป็นวันที่อากาศดีอะไรอย่างนี้!
what a beautiful day! เป็นวันที่อากาศดีอะไรอย่างนี้!
it's not a very nice day เป็นวันที่อากาศไม่ค่อยจะดีมาก
what a terrible day! เป็นวันที่(อากาศ)แย่อะไรอย่างนี้!
what miserable weather! อากาศแย่อะไรอย่างนี้!
it's starting to rain ฝนเพิ่งจะเริ่มตก
it's stopped raining ฝนหยุดตกแล้ว
it's pouring with rain ฝนตกหนัก
it's raining cats and dogs ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา
the weather's fine อากาศดี
the sun's shining พระอาทิตย์กำลังส่องแสง
there's not a cloud in the sky ท้องฟ้าไม่มีเมฆ
the sky's overcast ท้องฟ้ามืดครึ้ม
it's clearing up ท้องฟ้าแจ่มใส
the sun's come out มีแสงจากพระอาทิตย์ส่อง
the sun's just gone in แสงจากพระอาทิตย์เริ่มหุบ
there's a strong wind ที่นั่นมีลมแรง
the wind's dropped ลมมีการอ่อนตัวลง
that sounds like thunder เสียงเหมือนฟ้าร้อง
that's lightning ฟ้าฝ่า
we had a lot of heavy rain this morning เช้านี้ฝนตกหนักมาก
we haven't had any rain for a fortnight ฝนไม่ตกมาสองสัปดาห์แล้ว
sound

สามารถฟังเสียงวลีอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกที่วลีเพื่อฟังเสียง

Temperatures
อุณหภูมิ

what's the temperature? อุณหภูมิเท่าไหร่
it's 22°C ยี่สิบสอง องศาเซลเซียส
temperatures are in the mid-20s อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่า
what temperature do you think it is? คุณคิดว่าอุณหภูมิเท่าไหร่
probably about 30°C น่าจะประมาณ สามสิบ องศาเซลเซียส
it's … อากาศ…
hot ร้อน
cold หนาว
baking hot ร้อนระอุ
freezing เย็น
freezing cold เย็นมาก
it's below freezing ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

The weather forecast
การพยากรณ์อากาศ

what's the forecast? การพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
what's the forecast like? พยากรณ์ว่าอะไร
it's forecast to rain พยากรณ์ว่าฝนจะตก
it's going to freeze tonight คืนนี้อากาศจะเย็น
it looks like rain ดูเหมือนฝนตก
it looks like it's going to rain ดูเหมือนฝนกำลังจะตก
we're expecting a thunderstorm เราคาดว่าจะมีพายุฝน
it's supposed to clear up later คาดว่าท้องฟ้าจะแจ่มใสต่อมา