การเดินทางโดยเครื่องบิน

วลีภาษาอังกฤษที่จำเป็นเมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่คุณจะพบได้ที่สถานบิน

Checking in
การเช็คอิน /การตรวจตรากระเป๋าเดินทาง

I've come to collect my tickets ฉันมารับตั๋วของฉัน
I booked on the internet ฉันจองไว้แล้วทางอินเตอร์เน็ต
do you have your booking reference? คุณมีหลักฐานการจองไหม?
your passport and ticket, please ขอหนังสือเดินทางกับตั๋วของคุณด้วยค่ะ/ ครับ
here's my booking reference นี่คือหลักฐานการจองของฉัน
where are you flying to? คุณจะบินไปที่ไหน
did you pack your bags yourself? คุณจัดกระเป๋าด้วยตัวเองหรือเปล่า
has anyone had access to your bags in the meantime? ในระหว่างนั้นมีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกระเป๋าของคุณหรือเปล่า
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? คุณมีของเหลว หรือของมีคมอยู่ในกระเป๋าถือหรือเปล่า
how many bags are you checking in? คุณมีกระเป๋าเดินทางที่จะตรวจกี่ชิ้น
could I see your hand baggage, please? ขอดูกระเป๋าถือของคุณหน่อยได้ไหม
do I need to check this in or can I take it with me? ฉันจำเป็นต้องตรวจของที่นี่ หรือฉันสามารถถือเข้าไปได้เลย
you'll need to check that in คุณจำเป็นต้องตรวจของนั้นที่นี่ก่อน
there's an excess baggage charge of … ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระที่น้ำหนักเกินพิกัด…
£30 30 ปอนด์
would you like a window or an aisle seat? คุณต้องการที่นั่งใกล้หน้าต่าง หรือใกล้ทางเดิน?
enjoy your flight! ขอให้สนุกกับการเดินทาง!
where can I get a trolley? ฉันจะหารถเข็นของได้ที่ไหน

Security
ความปลอดภัย

are you carrying any liquids? คุณพกอะไรทีเป็นของเหลวมาบ้างหรือเปล่า
could you take off your …, please? คุณช่วยถอด/ ปลด … หน่อยได้ไหม
coat เสื้อคลุม
shoes รองเท้า
belt เข็มขัด
could you put any metallic objects into the tray, please? กรุณาวางสิ่งของที่เป็นโลหะลงในถาดด้วยค่ะ/ ครับ
please empty your pockets กรุณาเอาของออกจากกระเป๋าเสื้อกางเกงของท่านออกให้หมด
please take your laptop out of its case กรุณานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคออกจากกระเป๋าด้วยค่ะ/ ครับ
I'm afraid you can't take that through ฉันเกรงว่าคุณไม่สามารถนำของชิ้นนั้นผ่านไปได้

In the departure lounge
อาคารผู้โดยสารขาออก

what's the flight number? เที่ยวบินอะไร
which gate do we need? เราต้องไปที่ประตูไหน
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 เรียกครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสาร สมิท ที่จะเดินทางไปไมอามี่ กรุณารีบไปที่ประตูหมายเลข 32 ทันที
the flight's been delayed เที่ยวบินล่าช้า
the flight's been cancelled เที่ยวบินถูกยกเลิก
we'd like to apologise for the delay ขออภัยสำหรับความล่าช้า
could I see your passport and boarding card, please? ขอดูหนังสือเดินทาง และบัตรสำหรับขึ้นเครื่องบินของคุณหน่อยได้ไหม

On the plane
บนเครื่องบิน

what's your seat number? ที่นั่งของคุณหมายเลขอะไร
could you please put that in the overhead locker? คุณช่วยเอาของนั้นวางในตู้ด้านบนได้ไหม
please pay attention to this short safety demonstration กรุณาให้ความสนใจการสาธิตสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้เครื่องป้องกันภัย/ การรักษาความปลอดภัย
please turn off all mobile phones and electronic devices กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign กัปตันได้ปิดสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว
how long does the flight take? เที่ยวบินนี้จะใช้เวลาบินนานแค่ไหน
would you like any food or refreshments? คุณต้องการอาหาร หรือ เครื่องดื่มไหม?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign กัปตันได้เปิดสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว
we'll be landing in about fifteen minutes เราจะลงจอดในอีก 15 นาที
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position กรุณารัดเข็มขัดนิรภัย และปรับที่นั่งของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off โปรดนั่งอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจะลงจอดได้สำเร็จ และสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยดับลง
the local time is … เวลาท้องถิ่นคือ …
9.34pm สามทุ่มสามสิบสี่นาที
sound

สามารถฟังเสียงวลีอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกที่วลีเพื่อฟังเสียง

Things you might see
สิ่งที่ควรรู้

Short stay (คำย่อของ Short stay car park) ที่จอดรถระยะสั้น
Long stay (คำย่อของ Long stay car park) ที่จอดรถระยะยาว
Arrivals ขาเข้า
Departures ขาออก
International check-in การตรวจตราการเดินทางระหว่างประเทศ
International departures ขาออกระหว่างประเทศ
Domestic flights เที่ยวบินในประเทศ
Toilets ห้องน้ำ
Information ข้อมูล
Ticket offices ห้องจำหน่ายตั๋ว
Lockers ตู้/ ลิ้นชัก
Payphones โทรศัพท์สาธารณะ
Restaurant ร้านอาหาร
Check-in closes 40 minutes before departure เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง
Gates 1-32 ประตูหมายเลข 1-32
Tax free shopping สินค้าปลอดภาษี
Duty free shopping สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง
Transfers โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย
Flight connections การต่อเที่ยวบิน
Baggage reclaim สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
Passport control ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
Customs ศุลกากร
Taxis แท็กซี่
Car hire การเช่ารถ
Departures board กระดานผู้โดยสารขาออก
Check-in open เปิดให้ตรวจกะเป๋า
Go to Gate ... ไปที่ประตู ...
Delayed ล่าช้า
Cancelled ยกเลิกไปแล้ว
Now boarding ขึ้นเครื่องได้แล้ว
Last call เรียกครั้งสุดท้าย
Gate closing ประตูกำลังปิด
Gate closed ประตูปิดไปแล้ว
Departed ออกไปแล้ว
Arrivals board กระดานผู้โดยสารขาเข้า
Expected 23:25 คาดว่าในเวลา 23:25 น.
Landed 09:52 (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.