การใช้โทรศัพท์

Making and answering a call - การโทร และการรับโทรศัพท์

hello!สวัสดีค่ะ/ ครับ
John speakingจอห์นกำลังพูด
it's Maria hereนี่คือมาเรีย
could I speak to ..., please?ขอคุยกับ ... ได้ไหมคะ/ ครับ?
Billบิล
speaking!พูดสิ!
 
who's calling?ใครโทรมา?
could I ask who's calling?ฉันถามได้ไหมว่าใครโทรมา?
 
where are you calling from?คุณโทรมาจากที่ไหน?
what company are you calling from?คุณโทรมาจากบริษัทไหน?
 
how do you spell that?สะกดอย่างไร?
 
do you know what extension he's on?คุณรู้ไหมว่าเบอร์ต่อของเขาเบอร์อะไร?
 
one moment, pleaseสักครู่นะคะ/ ครับ
hold the line, pleaseถือสายรอสักครู่นะคะ/ ครับ
 
I'll put him onฉันจะต่อสายให้
I'll put her onฉันจะต่อสายให้
 
I'm sorry, he's ...ฉันเสียใจ, เขา ...
not available at the momentไม่ว่างในตอนนี้
in a meetingกำลังประชุม
 
I'm sorry, she's ...ฉันเสียใจ, หล่อน...
on another callติดสายอยู่
not in at the momentไม่อยู่ในตอนนี้
 
would you like to leave a message?คุณอยากจะฝากข้อความไหม?
 
could you ask him to call me?คุณจะบอกให้เขาโทรหาฉันได้ไหม?
could you ask her to call me?คุณจะบอกให้หล่อนโทรหาฉันได้ไหม?
 
can I take your number?ฉันขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหม?
what's your number?เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร?
could I take your name and number, please?ขอทราบชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมคะ/ ครับ?
 
I'll call back laterฉันจะโทรกลับภายหลัง
 
is it convenient to talk at the moment?สะดวกที่จะคุยตอนนี้ไหม?
 
can I call you back?ฉันโทรกลับหาคุณภายหลังได้ไหม?
please call back laterกรุณาโทรกลับภายหลัง
 
thanks for callingขอบคุณที่โทรมา
 
how do I get an outside line?ฉันจะรับสายนอกได้อย่างไร?
 
have you got a telephone directory?คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหม?
can I use your phone?ฉันขอใช้โทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหม?

หากคุณได้รับโทรศัพท์ที่ไม่ต้องการพูดด้วย, คุณต้องหาสักคำที่เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้

I'm sorry, I'm not interestedขอโทษค่ะ/ ครับ, ฉันไม่สนใจ
sorry, I'm busy at the momentขอโทษที, ตอนนี้ฉันยุ่งมาก

Problems - ปัญหา

I can't get a dialling toneฉันไม่ได้รับสัญญาณเลย
 
the line's engagedสายไม่ว่าง/ พันกัน
I can't get through at the momentฉันไม่สามารถในตอนนี้
I'm only getting an answering machineฉันได้รับแต่คำตอบจากเครื่องตอบรับเท่านั้น
 
sorry, you must have the wrong numberเสียใจ, คุณโทรผิดเบอร์แล้วล่ะ
 
I can't hear you very wellฉันไม่ได้ยินคุณเลย
it's a bad lineสายโทรศัพท์ไม่ดีเลย
 
could you please repeat that?คุณทวนซ้ำอีกครั้งได้ไหม?
 
I've been cut offฉันถูกตัดสาย
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

Directory enquiries - บริการสอบถามข้อมูล

do you know the number for ...?คุณรู้เบอร์โทรศัพท์ของ ... ไหม?
directory enquiriesบริการสอบถามข้อมูล
international directory enquiriesบริการสอบถามข้อมูลระหว่างประเทศ
 
could you tell me the number for ...?คุณช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ของ ... หน่อยได้ไหม?
the National Galleryนิทรรศการที่แสดงภาพประจำชาติ
 
do you know the address?คุณทราบที่อยู่ไหม?
 
I'm afraid that number's ex-directoryฉันเกรงว่านั่นเป็นเบอร์โทรศัพท์เก่า
 
could you tell me the dialing code for ...?คุณบอกรหัสสำหรับ ... ให้ฉันหน่อยได้ไหม?

Mobile phones - โทรศัพท์เคลื่อนที่

my battery's about to run outแบตเตอรี่ของใกล้จะหมดแล้ว
I need to charge up my phoneฉันต้องการชาร์จโทรศัพท์
 
I'm about to run out of creditบัตรโทรศัพท์ฉันจวนจะหมดแล้ว
sorry, I ran out of creditเสียใจ, บัตรโทรศัพท์ฉันหมด
 
I can't get a signalฉันไม่มีสัญญาณเลย
I've got a very weak signalฉันมีสัญญาณอ่อนมาก
 
I'll send you a textฉันจะส่งข้อความไปหาคุณ
I'll text you laterฉันจะส่งข้อความไปหาคุณภายหลัง
 
could I borrow your phone, please?ให้ฉันยืมโทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหม?
 
I'd like a phonecard, pleaseฉันอยากได้บัตรโทรศัพท์

Sample answerphone message - ตัวอย่างข้อความการตอบรับโทรศัพท์

Thank you for calling.ขอบคุณที่โทรมา
There's no-one here to take your call at the moment.ในขณะนี้ไม่มีใครรับโทรศัพท์ของคุณ
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible.กรุณาฝากข้อความหลังสัญญาณ, และเราจะโทรกลับหาคุณเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้