ตัวเลข

Cardinal numbers
ตัวเลขพื้นฐาน

zero ศูนย์
nil ศูนย์
nought ศูนย์
"O" โอ
one หนึ่ง
two สอง
three สาม
four สี่
five ห้า
six หก
seven เจ็ด
eight แปด
nine เก้า
ten สิบ
eleven สิบเอ็ด
twelve สิบสอง
thirteen สิบสาม
fourteen สิบสี่
fifteen สิบห้า
sixteen สิบหก
seventeen สิบเจ็ด
eighteen สิบแปด
nineteen สิบเก้า
twenty ยี่สิบ
twenty-one ยี่สิบเอ็ด
twenty-two ยี่สิบสอง
twenty-three ยี่สิบสาม
thirty สามสิบ
forty สี่สิบ
fifty ห้าสิบ
sixty หกสิบ
seventy เจ็ดสิบ
eighty แปดสิบ
ninety เก้าสิบ
one hundred, a hundred หนึ่งร้อย
one hundred and one, a hundred and one หนึ่งร้อยเอ็ด
two hundred สองร้อย
three hundred สามร้อย
one thousand, a thousand หนึ่งพัน
two thousand สองพัน
three thousand สามพัน
one million, a million หนึ่งล้าน
one billion, a billion หนึ่งพันล้าน

Repetition

once
twice
three times
four times
five times
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์อังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกที่คำศัพท์เพื่อฟังเสียง

Ordinal numbers
ลำดับหมายเลข

first ที่หนึ่ง
second ที่สอง
third ที่สาม
fourth ที่สี่
fifth ที่ห้า
sixth ที่หก
seventh ที่เจ็ด
eighth ที่แปด
ninth ที่เก้า
tenth ที่สิบ
eleventh ที่สิบเอ็ด
twelfth ที่สิบสอง
thirteenth ที่สิบสาม
fourteenth ที่สิบสี่
fifteenth ที่สิบห้า
sixteenth ที่สิบหก
seventeenth ที่สิบเจ็ด
eighteenth ที่สิบแปด
nineteenth ที่สิบเก้า
twentieth ที่ยี่สิบ
twenty-first ที่ยี่สิบเอ็ด
twenty-second ที่ยี่สิบสอง
twenty-third ที่ยี่สิบสาม
thirtieth ที่สามสิบ
fortieth ที่สี่สิบ
fiftieth ที่ห้าสิบ
sixtieth ที่หกสิบ
seventieth ที่เจ็ดสิบ
eightieth ที่แปดสิบ
ninetieth ที่เก้าสิบ
hundredth ที่หนึ่งร้อย

Other useful words

about/approximately
over/more than
under/less than

Examples

36
54
89
106
123
678
3,294
9,755
2,608,411
0.5
4.93
87.04