ตัวเลข

Cardinal numbers - ตัวเลขพื้นฐาน

zeroศูนย์
nilศูนย์
noughtศูนย์
"O"โอ
 
oneหนึ่ง
twoสอง
threeสาม
fourสี่
fiveห้า
sixหก
sevenเจ็ด
eightแปด
nineเก้า
 
tenสิบ
elevenสิบเอ็ด
twelveสิบสอง
thirteenสิบสาม
fourteenสิบสี่
fifteenสิบห้า
sixteenสิบหก
seventeenสิบเจ็ด
eighteenสิบแปด
nineteenสิบเก้า
 
twentyยี่สิบ
twenty-oneยี่สิบเอ็ด
twenty-twoยี่สิบสอง
twenty-threeยี่สิบสาม
 
thirtyสามสิบ
fortyสี่สิบ
fiftyห้าสิบ
sixtyหกสิบ
seventyเจ็ดสิบ
eightyแปดสิบ
ninetyเก้าสิบ
 
one hundred, a hundredหนึ่งร้อย
one hundred and one, a hundred and oneหนึ่งร้อยเอ็ด
two hundredสองร้อย
three hundredสามร้อย
 
one thousand, a thousandหนึ่งพัน
two thousandสองพัน
three thousandสามพัน
 
one million, a millionหนึ่งล้าน
one billion, a billionหนึ่งพันล้าน

Repetition

once
twice
three times
four times
five times
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าคำศัพท์บนหน้านี่ — เลือกคลิกบน คำศัพท์สำหรับได้ยินเสียง

Ordinal numbers - ลำดับหมายเลข

firstที่หนึ่ง
secondที่สอง
thirdที่สาม
fourthที่สี่
fifthที่ห้า
sixthที่หก
seventhที่เจ็ด
eighthที่แปด
ninthที่เก้า
 
tenthที่สิบ
eleventhที่สิบเอ็ด
twelfthที่สิบสอง
thirteenthที่สิบสาม
fourteenthที่สิบสี่
fifteenthที่สิบห้า
sixteenthที่สิบหก
seventeenthที่สิบเจ็ด
eighteenthที่สิบแปด
nineteenthที่สิบเก้า
 
twentiethที่ยี่สิบ
twenty-firstที่ยี่สิบเอ็ด
twenty-secondที่ยี่สิบสอง
twenty-thirdที่ยี่สิบสาม
 
thirtiethที่สามสิบ
fortiethที่สี่สิบ
fiftiethที่ห้าสิบ
sixtiethที่หกสิบ
seventiethที่เจ็ดสิบ
eightiethที่แปดสิบ
ninetiethที่เก้าสิบ
 
hundredthที่หนึ่งร้อย

Other useful words

about or approximately
over or more than
under or less than

Examples

36
54
89
106
123
678
3,294
9,755
2,608,411
 
0.5
4.93
87.04