પાળેલા પ્રાણીઓ

dogકૂતરુ
catબિલાડી
hamsterઍક પ્રકારનો ઉંદર
guinea pigભુંડ
rabbitસસલુ
goldfishસોનેરી માછલી
ponyઘોડા નુ બચ્ચુ
horseઘોડો
parrotપોપટ
mouseઉંદર
tropical fish (plural: tropical fish)માછલી
puppyકુતરાનુ બચ્ચુ(ગલુડિયુ)
kittenબિલાડી નુ બચ્ચુ
snakeસાપ
અવાજ

આ વિભાગ ના દરેક શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈ પણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો

to ride a horseઘોડો ચલાવવો
to ride a ponyઘોડા નુ બચ્ચુ ચલાવવુ
to keep a petકોઈ પ્રાણી પાળવુ